Các dự án của LeDuyenAnh 

Suốt quá trình làm việc hơn 20 năm, Lê Duyên Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiều dự án lớn trong và ngoài nước.